Sieradz a bezrobocie. Jak kształtuje się taka bezsilność?

przez | 15 marca 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu organizuje zajęcia aktywizacyjne oraz programy szkoleniowe dla osób bezrobotnych. Do form pomocy oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy osobom bezrobotnym należy zaliczyć, między innymi, staże i szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne i roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności, gospodarczej, klub pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu realizuje ponadto różne programy, w tym program systemowy pt. „Czas na pracę”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”: Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Sieradzu, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto kontynuowana jest realizacja projektu „Aktywni” w ramach Działania 6.1 Poddziałania 6.1.2 ” „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu znalazł się w grupie 23 urzędów na terenie kraju realizujących projekt pilotażowy pn. „Twoja Kariera – Twój Wybór”, w ramach Programu „Młodzi na rynku pracy” opracowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Osoby trwale ubogie cechuje poczucie bezradności, bezsilności oraz zepchnięcia na margines. Z powodu podejmowania prac dorywczych i potrzeby oszczędzania, takie osoby nie uczestniczą czynnie w życiu społecznym ani nie korzystają z dóbr kulturowych. Ubóstwo można rozpatrywać z punktu widzenia jednostek i rodzin, borykających się ze stałym brakiem środków finansowych. Staje się ono kwestią społeczną, gdy natężenie i skala sytuacji charakteryzujących je wywiera destrukcyjny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego kraju. Do grup szczególnie zagrożonych ubóstwem można zaliczyć rodziny, w których członkowie utrzymują się z niezarobkowych źródeł, innych niż renta czy emerytura. Utrwalanie się biedy powoduje zmianę stylu życia rodziny oraz przyczynia się do powstania wielu niekorzystnych zjawisk, jak: zaniedbania w opiece i wychowaniu, alkoholizm, przemoc w rodzinie, przestępczość.